Grafologie a Psychologie: Starý a nový přístup ke klientům (nejen) v terapii...

Sledujme prosím tyto přístupy v terapii, na školách, univerzitách, v terapii, v medicíně, v politice, v církvi, v náboženských skupinách, v sektách, na spirituálních setkáních, v managamentu, v bankovnictví i ve světě podnikání a obchodu - a v neposlední řadě ve světě práva. Snažme se pochopit fungování mechanismů, které probíhají mezi klientem a tím, kdo se mu nabízí cokoli poskytovat. Zpochybňujme. Ptejme se. Sledujme, jak je s námi nakládáno, jak dovolujeme, aby s námi bylo nakládáno a jak my sami nakládáme s druhými lidmi. Pochopme, co skutečně v daných vztazích sledujeme, o co nám jde...

Terapeutický nebo učitelský přístup v souladu s…
Novým paradigmatemStarým paradigmatem
Klient (žák)zažívá důvěruzažívá bezpečí v rámci exkluzivní vazby s terapeutem (učitelem)
Co zažívá?tato důvěra se týká celého světa, není vymezena na svět s terapeutem a svět "tam venku"; v průběhu terapie (práce, učení) se stává stále kompetentnějším, stále více si věří, stále méně svého terapeuta potřebuje; ten jej naopak ze své vazby milerád propouští; raduje se z jeho krůčků po své vlastní ose, z jeho narovnání, napřímení; ne z jeho hrbení seje vytvářen pocit bezpečí s guruem "uvnitř"versus nebezpečí a nejistotě "tam venku" (tady v tomto unikátním prostředí této skupiny a vztahů nacházíme bezpečný privátní, exkluzivní přístav a porozumění, kdežto "tam venku" je svět nejistý, složitý, banální, nechápající, nepřátelský apod.);nedůvěra ve svět naopak roste
Po čem poptává?po vyřešení svých problémů na základě konfrontace s tím, co je skutečné (pravdivé, působící), přičemž je ochoten unést i určitý podíl práce nebo nepříjemné konfrontace, pokud to bude znamenat, že se k v jeho životě něco pohne k lepšímunechce své problémy skutečně vyřešit; chce lahodné příjemno, příjemnou iluzi (růžový opar); potřebuje se spíše znovu-spojit s dětským pocitem bezpečí vůči rodičovské postavě;vytváření tohoto exkluzivního pouta pro něho může být důležitější než skutečné vyřešení jeho problémů; vazba (S NÍM a lidmi kolem něho, jeho vlastní pozice v "kultu", smečce, skupině) je víc než řešení
Indikátory, kterých si KLIENT může všímat U SEBEklient roste ve své důvěře ve svět jako takový; vnímá celý svět více a více jako bezpečný; dovoluje si projevovat se čím dál spontánnějiobyčejně si klient těchto indikátorů všímat nechcenechce vědět, v jakém typu vztahu se ocitl; chce si toto základní bezpečí udržet; informace s tím neslučitelné na základě kognitivní disonance vytěsňuje
je připravován na svou vlastní plnohodnotnou cestu životem (bez pomoci jakýchkoli berliček a závislých vztahů); nepotřebuje patřit do nějaké "speciální skupiny", která se vymezuje vůči něčemu vnězávislost, fascinaceobdiv, projevující se častějším vyhledáváním této osoby, popř. jejích článků; často tuto osobu např. cituje
umí si poradit sám; učí se novým strategiím, jak lépe pomoci sám sobě; pokud se ocitne ve stavu, v němž mu není dobře, přijímá jej s pochopením, jako součást proměnlivého bytí; učí se, že žádný pocit (myšlenka, představa) není špatná; učí se lásce k sobě samémunerozvíjí se, stagnuje, popř. upadá partnerský život, mj. proto,  že část energie se přesouvá na budování vztahu s guruem (či skupinou kolem něho); při negativních pocitech uniká ke své berličce (fetiši), které mu opět navodí příjemný pocit
má právo na svůj názor, pozici, pocity, psychický stav a postoj a ten je plně respektován; klient není tlačen do pozice co by bylo správné, co by měl, nebo dokonce, co je ona "pravda", kterou by měl prostě přijmout; není manipulován pod rouškou "pravdy" nebo "lásky" nebo jakékoli jiné guruem zastávané hodnoty pokud daný typ vztahu (skupiny) skončí, cítí, že má potřebu najít si místo toho alternativu (starý guru je "mrtev", po deziluzi hledám nového, aby toto prázdné místo zaplnil); právě toto chybění, hledání, potřeba, žízeň po guruovi, frustrace, je dobrým indikátorem klienta, který má potřebu tohoto typu vazby 
Dynamika vztahudůvěra, nevinnost, otevřenost, čistotamoc (guru) - bezmoc (klient)
jsme na jedné lodi, jsme na tom stejněpokud terapeut nemá zpracované vlastní téma bezmoci, je pravděpodobné, že bude "ujíždět" na slasti z moci, kterou má nad klientem (situací, průběhem dění apod.)
vztah je rovnocenný (nikdo není výš nebo níž)vztah je hierarchický (rodič - dítě)
vztah je založen na důvěře a otevřenostivztah je založen na závislosti; z této závislosti guru ekonomicky a mocensky profituje
Guru (terapeut, učitel)důvěřuje v proces a ve svět a dění jako takové (důvěra v proud bytí), a proto nepotřebuje mít kontrolu nad situací (klientem); nepotřebuje se zaštiťovat věděním nebo vyšší pozicínahrazuje roli maminky, tatínka či jiné rodičovské figury (babičky, pra-máti, pra-otce) -  a to bez ohledu na fyzické pohlaví (i mužský guru může disponovat charismatem "indiánské babičky", být zakotven v pramateřské energii)
základní pozice"já nevím" - pojďme společně hledat řešenípozice "já vím" 
pravda není dopředu známapravda je dopředu známa
prožitek této pozicena základě důvěry si mohu dovolit nevědětnepochybuji, zažívám silné uspokojení ze svého vědění a moci; zakládám si na tom, že jsem neprůstřelný, pokud jde o argumentaci (vše je pečlivě promyšleno, moje pozice je neochvějná - a z toho vyplývající neotřesitelnost, slast; nemohou mě dostat!); dokáži vše podložit argumenty, tabulkami, čísly, paragrafy, fakty (a z toho zakouším slast - nemohou mě dostat!)
mohu si dovolit mít klienty, kteří jsou natolik samostatní, že se nemusejí (ale mohou) opakovaně vracet; nemusím je udržovat v závislosti na sobě ("let go")nepřipouštím vlastní slabost či nevědění (tedy všechny formy bezmoci); nemůže připustit, že neví, aby neztratil tvář
pravd je mnoho, každý člověk má právo na svůj vlastní pohledsvoji pravdu (směr) vymezuji proti těm ostatním (druhořadým); my versus oni
vyzařuji spíše lidskosttato jistota vědění, mé neochvějné pravdy, mi propůjčuje charisma
projevlidský, autentický, opravdový; nepěstující aureolu dokonalosti bez slabostí; opravdovost je více než dokonalost (!)nemusí být vždy výborně naladěný, připouští proměnlivost nahoru a dolů; dovede se zasmát sám sobě i svým chybám; pokud to tak cítí, sděluje i nepříjemné postřehy - "nelakuje nás"ve starých dobách byl guru spíše "rázný", zatímco dnešní guru mívá příjemný, líbezný "face", nastavený veřejnosti: vyjadřuje svojí chápavost, rodičovskou vstřícnost, účastnost, vzbuzuje mateřský nebo otcovský pocit; vystupuje sebejistě z pozice toho, "kdo ví" a přitom chápe - má srdce na dlani; chápající otec - kamarád (kterého jsme přeci všichni celý život hledali!) nebo chápající maminka (kterou jsme přeci všichni... atd.)
terapeut (učitel) je ve stavu, který je klientovi (žákovi) přirozeně dostupný - není zde onen nepřeklenutelný předěl; "možná jsem teď o pár kroků napřed, ale kdoví, zda mě zítra nepředběhneš a nebudeš učit ty mě - jsme jen lidé, oba se od sebe učíme"za tímto "pozitivním" projevem je však sebejistě zakořeněn v hierarchické pozici o úroveň výš: já vím - ty nevíš, já mám - ty nemáš, mě bylo dáno - tobě ne; mezi námi je - milosrdný a laskavý, ale stále ještě - příkop: příkop plný voňavých květin - je krásně zamaskovaný úsměvem s růžemi
co zde není přítomno / čemu se vyhýbá není zde přítomna nekompromisnost (ultimativnost - "když neuděláš xy, tak tě..." )bude se vyhýbat konfrontaci, ostrým a nepříjemným tvrzením; spíše bude konflikt "uhrávat do autu"; nastaví podmínky tak, aby se takovým situacím vyhnul; nepříjemné věci říká zaobaleně; projevuje se spíše tak, že přeci je"otevřený všemu"
snaží se udržet masku dokonalosti (proto potlačuje ty aspekty sebe sama, které by takový obraz narušovaly)
proklamace"chci pro tebe to nejlepší", "všechno dělám pro lidi" atd.
v tomto modu není přítomno zneužívání"nikdy bych nezneužil klienta" (ale na určité úrovni k tomu v tomto modu dochází ! )
reakce klienta (gurua), pokud se dozví, že setrvává ve starém modeluje ochoten reflektovat své mechanismy, které ve vztahu s klientem rozvíjí; je ochoten pochybovatsoucitný blahosklonný pohled plný pochopení ve stylu "ty ještě nevíš, ale jednou procitneš" k neznalému, nebohému, který cosi tak bláhového vyslovil, následovaný hlubokým, zmoudřelým povzdechem
co je mu vědomo / nevědomona vědomé úrovni to guru (terapeut, učitel) doopravdy myslí dobře; nejedná se o přetvářku, je hluboce přesvědčen, že jedná správně a dobře; mocensko - rodičovských mechanismů a pěstování exkluzivních, připoutávajících vláken mezi sebou a klienty (žáky) si nemusí být vědom!
(paradoxně) je ochoten připustit, že možná používá metody, strategie, které souvisí se starým paradigmatem ! (sloupcem vpravo)guru, terapeut, učitel jednající v tomto starém modu se vyznačuje slepou skvrnou, která mu znemožňuje tento modus u sebe reflektovat; bude toto téma deflektovat, unikat od něho, přehlížet; nebude schopen jasné reflexe tohoto aspektu své práce (přístupu k lidem, klientům)
bude skálopevně přesvědčen, že s tímto starým modem budování mocenské vazby nad klientem (žákem) nemá zhola nic společného !
vědomě je přesvědčen, že kráčí s nejnovějšími, nejmodernějšími trendyprávě tímto způsobem se bude prezentovat: jako někdo, kdo ukazuje "novou cestu"; těmito novými trendy je nadšen a opojen; indikátorem tohoto přesvědčení je nekompromisní (nesmiřitelné) přesvědčení o své pravdě, která jakoby ční nad těmi ostatními;nenechá si svou pravdu zpochybnit; hlásá jedinou pravdu! (tak jej lze dobře identifikovat)
pokud guru (terapeut) jede v tomto starém modu, neznamená to, že dělá něco nedobrého, znamená to spíše, že nenahlíží, že používá svým způsobem zastaralý prostředek (nástroj, modus, funkci)
jeho způsob používání daného nástroje má ve světě své místo, jež je spjato s tím, že stále ještě tak mnoho lidí (klientů) v dané fázi svého vývoje takový způsob přístupu potřebuje a vyhledává; "tam kde je poptávka, tam je i nabídka"
indikátory, které indikují, navzdory zastíněné sebereflexirůzné aspekty jeho života jsou relativně (v jakkoli nedokonalé) rovnovázežije pohlcen (opojen) svou prací ("jsem dobrý, jsem mocný"), kde zažívá silné uspokojení, zatímco jiné aspekty jeho života upadají, strádají(jsou výrazně v závěsu); libido (proud životní energie) je pohlcováno převážně prací; do dalších oblastí již není tak kvalitně investováno (na jiné oblasti nezbývá čas / energie); ve své pracovní roli je doslova "v jiné kůži", je někým naprosto jiným
nevědomý (nepřiznaný) aspekt, který - pokud my mohl promluvit - tak by řekl:záleží mi víc na klientovi než na mé vlastní pravdě (systému, pozici, naučenému); pohyb je veden živým zájmem o klientamě vlastně ten klient až tak nezajímá (!) - ano, natolik jsem opojen svou slastí z moci a své vlastní nadřazené, sebeopájející se pozice "já vím" - že to nyní mohu přiznat
mocenské jádro by řeklo:jsme spolu v kontaktu (je reflektováno)"já vím", "já jsem něco víc" a oni (klienti, žáci) mi to potvrzují; mám v nich obrovské sebepotvrzení
propojení se Zemívědomí rovnováhy mezi zakořeněním dolů (Země) a propojením nahoru (vesmír, vyšší řád); k Zemi existuje prožívaný vztah či je alespoň hledán nebo zde existuje vůči něčemu takovému otevřenostbuď žádné (naprosté necítění Země) nebo naopak silné (obrovské, mocenské, moc propůjčující - identifikace s archetypy)
Vztah starého a novéhoOba přístupy mají ve světě své místo a budou trvat tak dlouho, dokud po nich bude existovat poptávka. Všechny přístupy a "pravdy" mají své právo na existenci. Překrývají se, existují pospolu a je to tak v pořádku. Dejme všemu důvěru.


Zdroj: konstelační proces postavený na toto téma